Gebruiksvoorwaarden: specifieke en lokale gebruiksvoorwaarden

1. GEBRUIKSOVEREENKOMST

- Voorwerp

Deze gebruiksovereenkomst bevat de voorwaarden voor een correct gebruik van uw UiTPAS Kempen en alle hieraan verbonden diensten. Als gebruiker van een UiTPAS gaat u akkoord met deze voorwaarden. U wordt in deze gebruiksovereenkomst verder aangeduid als “de gebruiker”, “de pashouder” of eenvoudigweg “u”.

- Toestemming

Deze gebruiksovereenkomst is ter beschikking bij aanvraag van een UiTPAS Kempen. We raden u aan om dit document aandachtig door te lezen. Na aanvraag van een UiTPAS Kempen ontvangt u een email die u doorverwijst naar een pagina waar u de privacyverklaring ook online kunt raadplegen. Door uw UiTPAS daadwerkelijk in gebruik te nemen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Wij gaan er daarbij van uit dat u alle praktische informatie met betrekking tot UiTPAS leest en begrijpt.

- Wijzigingen 

De algemeen geldende gebruiksvoorwaarden voor UiTPAS kunnen altijd gewijzigd worden door CultuurNet Vlaanderen. Ook kunnen de lokale gebruiksvoorwaarden altijd aangepast worden door UiTPAS Kempen. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde gebruiksvoorwaarden verlopen via www.uitpas.be en www.UiTPASKempen.be.

- Doel en gebruik van UiTPAS Kempen

UiTPAS Kempen is een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten, aangeboden door organisaties en verenigingen uit de UiTPAS Kempen regio. Met een persoonlijke UiTPAS Kempen kunt u punten sparen en omruilen voor een korting, een cadeau of een ander voordeel. Mensen die in aanmerking komen voor een UiTPAS met kansentarief hebben automatisch recht op een reductietarief.

U kunt punten sparen bij effectieve deelname aan een vrijetijdsactiviteit. Om een punt te sparen houdt u de pas tegen de aangeduide plaats op de UiTPASlezer. Deze elektronische lezer kan verschillende vormen aannemen (elektronische zuil, mobiele telefoon, ...). Per deelname spaart u één UiTpunt. Op sommige plaatsen kunt u elke week één punt sparen, op andere dagelijks. Punten kunt u omruilen tegen allerlei voordelen, voor zover deze voorradig zijn. Een overzicht van alle plaatsen waar u punten kunt sparen en ruilvoordelen kunt verkrijgen vindt u op de website www.UiTpasKempen.be. Voor het gebruik van UiTPAS in de andere werkingsgebieden kunt u terecht op www.UiTPAS.be en www.UiTinVlaanderen.be.

UiTPAS is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. U dient UiTPAS in al haar onderdelen te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon. Het is verboden UiTPAS te gebruiken op een oneigenlijke manier, voor een onrechtmatig doel of op een wijze die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke bepalingen van toepassing op UiTPAS.

- Inschrijven op meerdere lokale UiTPASprogramma’s

Punten sparen en (indien ook voor andere regio’s aangeboden door de aanbieder) voordelen opnemen kan je bij elke stad of gemeente die aangesloten is bij UiTPAS. Bij sommige steden die eveneens aangesloten zijn op het UiTPASprogramma kunt u aanvullend een lokale UiTPAS kopen of uw UiTPAS Kempen upgraden zodat u ook van de specifieke lokale voordelen kunt genieten. Voor een volledig overzicht van partners die zo’n aanvullende aankoop of upgrade toelaten, verwijzen we naar www.UiTPAS.be en www.UiTinVlaanderen.be. Bij aankoop van een extra UiTPAS of upgrade van uw UiTPAS Kempen aanvaardt u ook de specifieke lokale gebruiksvoorwaarden.

2. DEELNAME- Inschrijving

Iedereen kan zich laten registreren voor UiTPAS Kempen. Enkel inwoners van deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen kunnen onder bepaalde voorwaarden een UiTPAS met kansentarief 
bekomen.

Voor uw inschrijving als nieuwe eigenaar van een UiTPAS Kempen wendt u zich tot één van de verkoopbalies in bij de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen.

Om uw UiTPAS Kempen te registreren in het UiTPASsysteem is een e-iD (elektronisch identiteitskaart) wenselijk, maar niet noodzakelijk. Voor praktische doeleinden vragen we u ook een e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven, maar ook dit is facultatief en niet verplicht. Een UiTPAS Kempen is onbeperkt geldig in de tijd.

Beschikt u over een kansenstatuut, en bent u niet-pro actief aangeschreven, dan dient u bij registratie van uw UiTPAS Kempen zelf te melden dat u recht hebt op sociale reductietarieven. U kunt een UiTPAS met kansentarief aanvragen bij:

OCMW / sociaal huis Gasthuisstraat 49 2340 Beerse
OCMW Kerkstraat 22 2275 Lille
Sociaal Huis Dorp 31 2360 Oud-Turnhout
OCMW Dreef 19 2381 Ravels
OCMW Albert Van Dyckstraat 20 2300 Turnhout
OCMW Cingel 7 2350 Vosselaar

Voor een volledig overzicht van de registratieplaatsen in de UiTPASKempen regio, verwijzen we naar www.uitpaskempen.be.

De aanvrager verklaart meerderjarig te zijn of, indien minderjarig, te handelen met toestemming van of in aanwezigheid van zijn/haar ouder(s) of wettelijk verantwoordelijke. In geval de UiTPAS Kempen wordt aangevraagd door een instelling (bijvoorbeeld een onderwijsinstelling) voor rekening van de eigenlijke kaarthouders, garandeert de instelling dat alle nodige toestemmingen voor een dergelijke aanvraag zijn bekomen.

- Deelname

Na ontvangst van uw UiTPAS Kempen kunt u als pashouder onmiddellijk deelnemen. U ontvangt de welkomstvoordelen voor de UiTPAS Kempen regio en spaart bij participatie aan activiteiten meteen punten voor omruilvoordelen. Als pashouder bent u persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van uw UiTPAS Kempen. Vergeet u bij deelname aan een activiteit een punt te sparen, dan kunt u hier achteraf geen compensatie voor ontvangen. Het tijdig opnemen van voordelen valt ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Houders van een UiTPAS tegen kansentarief moeten zich bovendien met hun UiTPAS aanmelden bij de organisator om het kansentarief te ontvangen.

- Kostprijs

Wie een UiTPAS Kempen aanvraagt betaalt (5 euro). Pashouders met recht op kansentarief hebben ook recht op een gratis UiTPAS.

- Online registratie

U kunt uw UiTPAS Kempen ook online registreren via de website www.UiTpasKempen.be. Bij deze digitale registratie wordt een persoonlijk profiel, een zogenaamd UiTiD, aangemaakt. Aan uw persoonlijk UiTiD worden dan alle geregistreerde gegevens voor uw UiTPAS Kempen (naam, voornaam, geboortedatum en adres) gekoppeld. Voor het gebruik van UiTiD verwijzen we naar de UiTiD Gebruiksvoorwaarden en UiTiD Privacyverklaring .

3. BEËINDIGING ACCOUNT

- Stopzetting

U kunt uit eigen beweging uw registratie bij UiTPAS Kempen stopzetten door uw kaart te deactiveren. Hiervoor wendt u zich tot CultuurNet Vlaanderen via info@UiTPAS.be. Uw account wordt gedeactiveerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van uw bericht. Na stopzetting van uw account heeft u geen toegang meer tot het UiTPASprogramma. In dat geval worden al uw persoonsgegevens en gespaarde punten definitief verwijderd. Gegevens over de acties die u met uw pasje hebt verricht (zoals bijvoorbeeld punten sparen of inruilen) worden enkel anoniem bijgehouden voor statistische doeleinden.

- Herinschrijving

Indien u zich als pashouder heeft uitgeschreven, kunt u zich achteraf nog altijd opnieuw laten registreren voor deelname aan het UiTPASprogramma. In dat geval moet u een nieuw pasje aanschaffen en zich opnieuw aanmelden bij een verkoopbalie van een deelnemende gemeente of andere partner. U ontvangt het welkomstpakket en kunt opnieuw punten sparen en omruilen. De voorheen gespaarde punten worden niet overgezet op de nieuwe account.

- Fraude

Als pashouder verbindt u zich ertoe dat alle persoonsgegevens die u laat registreren correct en nauwkeurig zijn.

Uw UiTPAS Kempen mag niet uitgeleend worden. Punten sparen en omruilen is enkel mogelijk met de eigen pas. Deze bepalingen gelden ook voor toekenning van eventuele reductietarieven voor mensen met een UiTPAS met kansentarief. Met het oog op controle kan een identiteitsbewijs gevraagd worden aan de pashouder.

Om eventueel verdacht gebruik van UiTPAS Kempen te detecteren (bijvoorbeeld bij onredelijk aantal gespaarde punten of toegekende kortingen, herhaalde aanschaf van nieuwe passen, …) worden regelmatig steekproeven gehouden. Bij vaststelling van fraude kan CultuurNet Vlaanderen of de UiTPAS Kempen op elk ogenblik de kaart blokkeren. De pashouder wordt hiervan op de hoogte gesteld via (elektronische) briefwisseling of door mondelinge toelichting bij een

4. SCHADE, VERLIES & DIEFSTAL

- Schade

U bent als pashouder verantwoordelijk voor de bewaring van uw kaart. Bij beschadiging kan de stad Kempen niet aansprakelijk gesteld worden. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van €2,5 voor de nieuwe pas kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

- Verlies of diefstal

Verlies of diefstal van een UiTPAS Kempen moet zo snel mogelijk door de pashouder worden aangegeven bij een verkoopbalie. Zolang de pashouder geen melding maakt van verlies of diefstal, blijft hij/zij verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden. In voorkomend geval zal hij/zij de betreffende vrijetijdsorganisatoren dienen te vergoeden voor eventueel geleden schade.

Na aangifte van verlies of diefstal wordt de kaart meteen geblokkeerd. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie. Na betaling van deze nieuwe pas (prijs administratieve kost) kan de pashouder verder deelnemen aan het spaarprogramma, met behoud van het opgebouwde profiel en puntensaldo. Nieuwe welkomstvoordelen zal hij/zij echter niet ontvangen.

5. KLACHTEN

CultuurNet Vlaanderen en de UiTPAS Kempen stellen alles in het werk om de beschikbaarheid van het UiTPASsysteem zo optimaal mogelijk te garanderen. Indien zich ondanks alle inspanningen toch problemen zouden voordoen, wordt dit beschouwd als overmacht. Noch CultuurNet Vlaanderen, noch de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Indien u geen gebruik kon maken van uw UiTPAS Kempen wegens de onbeschikbaarheid van het systeem, kunt u dit steeds melden bij UiTPAS Kempenvia info@UITPASKempen.be,. Dit wordt bijzonder op prijs gesteld en alles zal in het werk worden gesteld om dit euvel te verhelpen.

Indien u naar aanleiding van fouten of onregelmatigheden een formele klacht wil indienen, richt u een aangetekend schrijven aan: CultuurNet Vlaanderen, Sint- Gisleinsstraat 62, 1000 Brussel. Klachten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven behandeld. Antwoorden worden verstuurd per brief of per e-mail.

6. WIJZIGINGEN VAN GEGEVENS

- Gewijzigde situatie

Als pashouder dient u zelf na te gaan of alle persoonsgegevens van uw account accuraat zijn. Wijzigingen dienen aangegeven te worden bij een verkoopbalie.

- Bijzonder statuut (verlengbaar)

Sommige mensen komen in aanmerking voor een UiTPAS Kempen met kansentarief. Hiervoor moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden:
Volgende doelgroepen zijn duidelijk en objectief af te bakenen
1. personen die recht hebben op de Verhoogde Tegemoetkoming.
2. Kinderen en jongeren die verblijven in een instelling van Bijzondere Jeugdzorg op het grondgebied van de betrokken gemeenten.
3. Mensen met een schuldoverlast die gekend zijn bij het OCMW.
4. Personen die verblijven in een LOI of FOI of opvancentrum voor asielzoekers op het grondgebied van de betrokken gemeenten.
5. Gezinnen met kinderen met een dossier bij OCMW en die gezinsbegeleiding krijgen of gezinnen met kinderen vanuit OCMW die zijn toegeleid naar gezinsbegeleiding.

De voorwaarden voor het verkrijgen van dit statuut en de herziening ervan worden vastgelegd door de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen. Ook voor de hernieuwing van het statuut kunnen bewijsdocumenten gevraagd worden.

- Verhuizing

Indien u verhuist naar een andere gemeente, kunt u blijvend punten sparen en omruilen in de UiTPASKempen regio en elke ander UiTPASstad of -regio. Indien u in aanmerking komt voor een UiTPAS met kansentarief, dan vervalt dit recht bij verhuizing naar een gemeente buiten de UiTPAS Kempen regio. Eventueel misbruik kan op u verhaald worden.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle tekst- en beeldelementen, benamingen en logo’s op www.UiTPAS.be of andere communicatiedragers over UiTPAS kunnen beschermd zijn door intellectuele rechten, die toebehoren aan CultuurNet Vlaanderen of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de UiTPASdiensten, de onderliggende database en alle andere bestanddelen van het UiTPASsysteem. Het is verboden informatie zonder schriftelijk akkoord op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

CultuurNet Vlaanderen en de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen hebben met diverse technische leveranciers overeenkomsten afgesloten met het oog op een optimale beschikbaarheid van het UiTPASsysteem. Indien het UiTPASsysteem ondanks alle geleverde inspanningen toch onbeschikbaar zou zijn, kunnen CultuurNet Vlaanderen, de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen of vrijetijdsorganisatoren die UiTPAS accepteren niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Voor zover als de wet het toelaat, kunnen CultuurNet Vlaanderen, de de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen en vrijetijdsorganisatoren die UiTPAS accepteren niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van UiTPAS. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, imagoverlies, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies dat behoorlijk bewezen wordt.

9. Vrijwaring

CultuurNet Vlaanderen en de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen zijn niet verantwoordelijk voor de organisatie van de vrijetijdsactiviteiten waar pashouders bij deelname punten kunnen sparen of andere voordelen kunnen genieten. De organisatie van deze activiteiten gaat uit van lokale vrijetijdsorganisatoren die UiTPAS Kempen accepteren als spaar- en voordelenkaart. Deze organisatoren staan daarbij in voor de toekenning van punten, voordelen of reductietarieven voor mensen met een UiTPAS Kempen met kansentarief. CultuurNet Vlaanderen en de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele klachten of vorderingen van pashouders op grond van onjuiste puntenberekeningen of andere fouten voor rekening van deze lokale partners. Deze lokale partners zijn hoofdelijk aansprakelijk in geval van een foutieve puntenberekening of bij enige andere fout die hen en/of hun medewerkers kan worden toegerekend.

De pashouder is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden. Hij/zij vrijwaart CultuurNet Vlaanderen en de stad Kempen dan ook tegen alle klachten of vorderingen van derden die voortvloeien uit ongeoorloofd, onwettig of onrechtmatig gebruik van UiTPAS Kempen.

10. GESCHILLEN

Het gebruik van UiTPAS Kempen valt onder Belgisch recht. Behoudens indien door dwingende regelgeving anders bepaald, zijn bij geschillen omtrent gebruik en diensten van UiTPAS Kempen uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd om over dergelijk geschil te oordelen.

In geval van geschillen met derden verbindt u zich ertoe om CultuurNet Vlaanderen te vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook (voorzienbare en onvoorziene, gekende en ongekende), die voortvloeien uit of in verband staan met geschillen.