Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Privacybeleid

Bedankt dat u gebruik maakt van UiTPAS Kempen. UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor het brede publiek dat deelneemt aan het publieke vrijetijdsleven in Vlaanderen en Brussel. Ook wordt UiTPAS gebruikt voor het toekennen van reductietarieven voor mensen met een UiTPAS met kansentarief. In dit document schetsen we het privacybeleid dat van toepassing is op het gebruik van uw UiTPAS Kempen.UiTPAS is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Algemene realisatie, coördinatie en eigendom zijn in handen van CultuurNet Vlaanderen vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Sint-Gisleinsstraat 62, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@cultuurnet.be, www.uitpas.be).Voor UiTPAS Kempen gebeurt de uitbatingdoor de deelnemende gemeenten aan UiTPAS Kempen. De deelnemende gemeenten sluiten overeenkomsten met lokale vrijetijdsorganisatoren, die UiTPAS Kempen accepteren als spaar- en voordelenkaart. Voor alle vragen in verband met het gebruik van uw UiTPAS Kempen kunt u de helpdekst contacteren via info@UiTPASkempen.be,.

1.    Aanvaarding van het privacybeleid

Bij de registratie en het gebruik van uw UiTPAS Kempen worden uw persoonsgegevens bijgehouden door CultuurNet Vlaanderen. Daarbij nemen wij uw privacy bijzonder ernstig. Met deze privacyverklaring willen we u dan ook zo duidelijk mogelijk informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze privacyverklaring is geheel in overeenstemming met de normen van de Belgische en Europese wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij aanvraag van een UiTPAS Kempen. We raden u aan om dit document aandachtig door te lezen. Na aanvraag van een UiTPAS Kempen ontvangt u een e-mail die u doorverwijst naar een pagina waar u de privacyverklaring ook online kunt raadplegen. Door uw UiTPAS Kempen daadwerkelijk in gebruik te nemen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

2.    Toestemming

Als u een UiTPAS Kempen aanvraagt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens verwerkt worden voor de specifieke doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven.Ook minderjarigen kunnen een UiTPAS aanvragen. In dat geval is de uitdrukkelijke toestemming nodig van ouder(s), voogd of wettelijk verantwoordelijke. Ook wijzen we op het belang van overleg en educatie rond het vrijgeven van persoonsgegevens door minderjarigen. De UiTPAS wordt ter beschikking gesteld door lokale partners (regio's, steden en gemeentes). Bij aanschaf van een UiTPAS geeft u hen uitdrukkelijk de toestemming om u regelmatig te informeren over lokale UiTPASactiviteiten en omruilvoordelen. U hebt steeds het recht om ons te melden dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.Indien u hebt aangeduid dat u informatie wenst te ontvangen betreffende de UiTPAS, het aanbod en de voordelen, zullen wij deze informatie via elektronische weg mededelen. U hebt steeds het recht om ons te melden dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen. Elke e-mail zal een hyperlink bevatten die u kan aanwenden om deze informatie stop te zetten.

3.    Bijgehouden persoonsgegevens

Voor een optimaal gebruik van UiTPAS Kempen moeten we een aantal persoonlijke gegevens bijhouden en verwerken. Bij het aanmaken van uw UiTPAS Kempen vragen we u daarom om uw voor- en familienaam, adres, rijksregisternummer, leeftijd, geslacht, nationaliteit en geboortedatum op te geven. Deze persoonsgegevens kunnen geregistreerd worden via uw elektronische identiteitskaart. Uw rijksregisternummer zelf wordt niet bewaard in ons datasysteem, maar wel een automatisch aangemaakt nummer dat eraan gelinkt wordt. Dit maakt uw account uniek en beschermt uw UiTPAS Kempen tegen eventuele fraude. CultuurNet Vlaanderen heeft hiervoor een machtiging, goedgekeurd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (dossiernummer RN-MA-2014-294 hd).Als u dat wenst, kan u zelf ook laten registreren of u lid bent van bepaalde verenigingen of aanspraak maakt op het kansenstatuut.  Ook staat het u vrij bijkomende contactgegevens (telefoonnummer, e-mail) mee te delen met het oog op een efficiënte communicatie.Tot slot wijzen we erop dat bepaalde gegevens op geautomatiseerde wijze worden verzameld, telkens wanneer u UiTPAS Kempen gebruikt. In het bijzonder gaat het dan over uw deelname aan het vrijetijdsaanbod, uw gespaarde punten en uw gekozen ruilvoordelen. Bij gebruik van een online account gekoppeld aan uw UiTPAS Kempen worden elektronische gegevens zoals uw IP-adres geregistreerd.Alle gevraagde persoonsgegevens zijn essentieel voor een optimaal gebruik van UiTPAS Kempen. Indien er zich een probleem voordoet, dienen deze gegevens ook om u snel te kunnen contacteren.CultuurNet Vlaanderen en de stad Kempen nemen alle redelijke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, accidenteel verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

4.    Doeleinden verwerking

CultuurNet Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het project UiTPAS. Deze gegevensverwerking past in het beleid van de organisatie en haar partners om de participatie aan het vrijetijdsaanbod te stimuleren. De verzamelde persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk:▪    om de UiTPAS Kempen correct en optimaal te gebruiken, rekening houdend met uw specifieke persoonsgegevens als pashouder. Zo herkent het systeem wanneer u punten kunt omruilen of recht hebt op bepaalde kortingen.▪    om u toe te laten uw account online te activeren. Dit gebeurt door de aanmaak van een zogeheten UiTiD. Dit is een digitaal vrijetijdsprofiel waaraan u uw voor- en familienaam, geboortedatum, adres en emailadres koppelt. Beschikt u reeds over een UiTiD, dan kan u uw bestaande account gebruiken. In uw persoonlijk profiel kan u als  gebruiker zelf beslissen om bepaalde informatie (bijvoorbeeld “likes”) publiek te maken, onder de voorwaarden omschreven in de privacy-instellingen van UiTiD. (Voor meer details verwijzen we naar de UiTiD Gebruiksvoorwaarden  en UiTiD Privacyverklaring . ▪    om informatie te verspreiden over UiTPAS Kempen, het activiteitenaanbod van de lokale partners en de beschikbare ruilvoordelen.▪    om anonieme cijfergegevens (daaronder begrepen het anonimiseren zelf van uw gegevens) over het gebruik van UiTPAS Kempen te verzamelen met het oog op verbeteringen aan het project of verwerking van statistische informatie

5.    Opslagtermijn en -locatie

CultuurNet Vlaanderen bewaart persoonsgegevens van kaarthouders zolang zij gebruik maken van UiTPAS Kempen. Geanonimiseerde gegevens, bedoeld voor statistische verwerking, worden voor onbepaalde termijn bewaard. Een gecodeerde versie van je rijksregisternummer wordt 2 jaar na beëindigen van je account verwijderd.

6.    Omstandigheden waarin we uw gegevens delen met derden

Als beheerder van het gegevensbestand van UiTPAS Kempen geeft CultuurNet Vlaanderen geen persoonlijke informatie door aan derden. Van deze regel wordt enkel afgeweken indien er sprake is van wettelijke verplichting of de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken.Ook lokale UiTPASpartners kunnen in bepaalde omstandigheden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Deze data worden immers bijgehouden om uw UiTPAS Kempen correct en optimaal te laten functioneren. Zo kan op basis van uw persoonlijke gegevens (aantal gespaarde punten, statuut,...) worden bepaald of u recht hebt op een korting of een ruilvoordeel. Om die reden kunnen baliemedewerkers van deelnemende gemeentes en vrijetijdsorganisaties toegang krijgen tot die gegevens  die nodig zijn om hun taken correct uit te voeren. Hierbij houden we rekening met de doeleinden van de dataverwerking zoals omschreven in punt 1.3. Voor de verrekening van retributies voor kansentarieven kunnen bepaalde gegevens ook tussen UiTPASpartners onderling worden uitgewisseld om louter administratieve redenen.CultuurNet Vlaanderen en de stad Kempen kunnen tenslotte ook een beroep doen op derde dienstverleners voor technische ondersteuning van het UiTPASsysteem. Deze derde partijen kunnen mogelijk in contact komen met bepaalde persoonsgegevens, maar zij werken enkel in onze opdracht en mogen de gegevens  dus niet voor eigen doeleinden verwerken. Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van CultuurNet Vlaanderen strikt te respecteren.

7.    Inzage-en correctierecht

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u als pashouder over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo hebt u te allen tijde het recht om inzage te krijgen in alle aan uw persoon gebonden gegevens die in het kader van het gebruik van uw UiTPAS Kempen worden verzameld. Ook beschikt u over het nodige correctierecht om onvolledige of onnauwkeurige gegevens  te laten verbeteren. Alle data over de acties die u met uw UiTPAS Kempen onderneemt (punten sparen, ruilen, …) en al uw persoonlijke profielgegevens kunt u zelf opvragen via uw online account. U kunt zich richten tot een registratiebalie van UiTPAS Kempen voor de wijziging van uw UiTPASprofiel. Uw online UiTiDprofiel kunt u online wijzigen, voor de wijziging van andere gegevens (zoals bv. uw gebruikershistoriek) kunt u contact opnemen met CultuurNet Vlaanderen via info@UiTPAS.be of  op het adres Sint-Gisleinsstraat 62, 1000 Brussel, België.

8.    Aanmelding bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het project UiTPAS (dossiernummer HM 132947652) is aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; T. 02 213 85 40; e-mail: commission@privacycommission.be, website: www.privacycommission.be.